Клиничен Център по Отология и Невроотология

• Свети Иван Рилски •

Стара Загора, България

English Language


 

 

May 15-18, 2003
Stara Zagora-Zheravna, Bulgaria

 

 

В последните години всички здравеопазни системи в света са в процес на реорганизация. Реформата е наложена от това, че здравната помощ струва все повече, което води до неудовлетвореност както в доставчиците, така и в потребителите на здравни грижи. В наше време все повече се повишава нуждата от хирургична помощ, което изисква по-голяма продуктивност и ефективност при повишено качество. С въвеждането на здравната реформа у нас болниците на държавно финасиране, които обслужват близо 100% от населението изпитват все по-големи затруднения и изпадат във финансов колапс, което в крайна сметка води до срив в качеството на медицинското облсужване.

Град Стара Загора е утвърден университетски медицински център, намиращ се в средата на България и обслужващ голям район с около 2 милиона население с различно вероизповедание. През последните 4 години в Стара Загора с успех се проведоха международни срещи по отология и невро-отология и се предложи идеа за създаване на център по Отология и Невро-Отология с научната подкрепа на Европейската Академия по Отология и Невро-Отология (EAONO).

Целта на предлагания за създаване център е да провежда целенасочена, дългосрочна борба срещу глухотата в региона под научното ръководство на Европейската Академия по Отология и Невро-Отология (EAONO) чрез въвеждане на съвременни методи на лечение на труднодостъпни за оперативни интервенции зони на средното ухо, вътрешния слухов проход и понтоцеребеларния ъгъл.

Предлаганият за изграждане център има да осъществи следните задачи:

1). Да издигане нивото на медицинското обслужване и повиши качеството на диагностиката и лечението на болните със слухово-вестибуларни нарушения в региона.

2). Да извършва рехабилитация и корекционно-възпитателна работа в условията на взаимодействие на медицински, педагогически персонал и духовенство.

3). Да създаде условия за пордължително медицинско обучение на специалисти в тази област по програмите на Европейската Общност.

С поставените цел и задачи ще се повиши качеството и обема на хирургичната дейност и ще се постави началото на ориентирано към пациента облсужване, което да е в услуга на обществото. Това ще постигнем както чрез подобряване на специфичните дейности, така и чрез подобряване на инфраструктурата, персонала и т.н. Стратегическата ни мисия е да задоволим определени обществено значими потребности.

Заплащането на медицинските услуги ще бъде базирано на възможността и желанието на пациентите да заплатят предлаганите им медицински услуги. Обслужвайки определени групи население безплатно, други на намалени цени, а трети на цени, близки до европейските ще създадем структура, която да се самоиздържа, основавайки се на големият брой оперирани в болницата пациенти. Нашата идея е бъдещия Клиничен Център по Отология и Невроотология, да предлага медицински дейности на пациентите на достъпна цена, за да се създаде финансова самостоятелност и самоиздръжка, като по този начин се намали зависимостта от държавно финансиране.

Ние вярваме, че със съществуващите ресурси може да бъде направено повече за увеличаване ефективността и продуктивността на хирургичната помощ, чрез преструктуриране и модерен менижмънт. Навлизайки в новото хилядолетия ние се нуждаем от здравни заведения, които да са по-малко зависими от държавата, но да бъдат в по-голяма полза на обществото.

Търсим стратегически инвестиор или фондация, ангажирана с подобряването на здравната помощ в България, включително и преоритетно за малцинствени групи население в региона, която ще откликне на нашите идеи.

 


 

Предложение

Регистър на вродените аномалии

Програма за генетични изследвания на глухотата от няколко години е в ход в страните от Европейската общност, като стремежът е все повече държави и региони да бъдат обхванати в нея. Целта на тази програма е да бъдат открити семейства с наследствена глухота, да бъдат картотекирани и проследявани с оглед извършване на молекулярно-генетичени анализи.

Наблюдението на рисковите семейства, открити чрез универсалния неонатален слухов скрининг, за един продължителен период от време чрез т. нар. актуализирана регистрация би довело до по-добри резултати в регистрирането на придобитите увреждания на слуха. По този начин в бъдеще ще стане възможно установяването на гените, отговорни за вродените слухови увреждания в България, което да бъде основа за разработването на специфични за България DNA сонди за провеждане на антенатален и пренатален слухов скрининг.

Като непосредствена последица от провеждането на такъв универсален неонатален слухов скрининг за цялата страна е създаването на национален регистър не само на децата с вродена глухота, но и на техните семейства и родословие.

Той може да бъде отделна структура (www.deafchild.bg) или да бъде част от вече създадения Регистър на вродените аномалии (СоРВА) от Българското дружество по генетика на човека и София община. Следвайки препоръките на Европейската регистрация на вродените аномалии и близнаците изградения вече СоРВА е клинично ориентирана програма, насочена за контрол и превенция на вродените аномалии. Този регистър като начало би следвало да обхване региона на София с около 10 000 раждания годишно, а в последствие да се разширява заедно с разширяването на универсалния неонатален слухов скрининг. Към работната група, обслужваща този национален регистър би следвало да се включи и специалист аудиолог-оториноларинголог, който да поддържа тесен контакт с всички ръководители на програми за въвеждане и провеждане на универсален неонатален слухов скрининг. Създаването на един подобен регистър е практика във всички напреднали страни и служи не само за регистрация и статистика, но и като база-данни за бъдещи генетични изследвания на вродената глухота.

Регистрирането на национално ниво на вродената глухота ще осигури не само важна епидемиологична информация, но също така ще направи възможно съответното социално адаптиране на пациентите с вродена глухота и техните семейства.

 


 

 

 

20 EURO 40 persons limited
12:30 h Start Transport Tour "Nessebar Old Village"
Lunch at national restaurant with panoramic view to Sunny Beach and Ice cream party
(Sport dressing; bring your camera)
15:00 h bye-bye

 

 

 

Welcome! Welcome! Welcome!

 

 

 

 

   

ЖЕРАВНА

 

Балкан тур

   
 

Жеравна е малко селище, разположено на живописен склон в Източна Стара планина на надморска височина около 650 м. Климатът е типичен за тази част на Балкана - с мека зима и хладно лято.
Жеравна е атрактивен, световноизвестен архитектурен резерват, в който са запазени над 200 дървени къщи, строени по времето на Възраждането. Някои от тях са на повече от 300 години...

 

  Journal Home    History    Vertigo Meeting